HUSORDEN

Adfærd:
Som hovedregel opfordres beboerne til i alle forhold at udvise hensynsfuldhed overfor andre beboere og for bebyggelsen som helhed. Beboerne bør afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre.

Klager:
Hvis du bliver generet af din nabo, bedes du henvende dig personligt til vedkommende inden du retter henvendelse til udlejer, for på den måde at bevare det gode naboskab.

Mus, myrer og lignende:
Insekter og smådyr skal du som hovedregel selv bekæmpe.

Skadedyr:
Der er ikke nogen, der er interesseret i at have skadedyr som f.eks. rotter.
For at undgå rotter bør man ikke fodre fugle og andre dyr direkte på jorden.
Hvis der opdages rotter i eller ved nogen af boligerne, skal du straks kontakte kommunen.

Affald:
Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderne, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign, storskrald. Det er lejers egen pligt, at aflevere storskrald på den kommunale genbrugsplads.

Støj, Fester m.v.:
Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over! – Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Enhver form for radio, TV, båndoptager, Cd-afspiller og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.

Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o.lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v.

Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musik-støj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

Rygning:
Det præciseres at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgifterne til maler-istandsættelse ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maler-istandsættelse må påregnes en ekstra udgift til afrensning efter tobaksrygning.

Skimmelsvamp:
Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt a 10 min. Varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp og lignende, ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedernes rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejlighederne.
Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning.
Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.